1. Anvendelsesområde
Handelsbetingelserne gælder for alle aftaler for services og opgaver indgået mellem Lagerhotel24 og kunderne, herunder services relateret til oplagring, logistikopgaver, pluk og pakning, transport og forsendelser mv. Fravigelse fra handelsbetingelserne kan kun lade sig gøre efter skriftlig aftale.
2. Vilkår for lageropbevaring 2.1. Information om lagerhotel Alle varer modtaget fra kunden vil blive oplagret i vores lagerhotel på følgende adresse: Smedeland 24, 2600 Glostrup. Hvis Lagerhotel24 opretter nye lagerhoteller på andre adresser, kan kundens varer ligeledes blive opbevaret i de nye lagerhoteller. Hvis lagerhotellet ligger i en anden landsdel, vil dette dog kun ske efter samtykke med kunden. Lagerhotellet har åbningstider for modtagelse og udlevering af varer: Mandag-torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00 (vi har lukket i weekenderne og på helligdage). Lagerhotel24 forbeholder sig retten til at holde yderligere lukkedage i løbet af året. I tilfælde af sådanne lukkedage vil Lagerhotel24 annoncere det med mindst 1 måneds varsel. Efter nærmere aftale med Lagerhotel24, har kunden ret til at tilse lagerhotellet og opbevaring af sine varer, hvis kunden ønsker det. 2.2. Håndtering af varer Kundens varer modtages, behandles og udleveres kun af Lagerhotel24’s medarbejdere. Hvis en palle bliver registreret af kunden som en ”høj palle”, og pallen herefter efter kundens ordre bliver behandlet, bliver vurderet som en ”lav palle”, vil pallen blive opbevaret som en ”høj palle”. Hvis kunden ønsker omregistrering eller at optælle modtagne varer, skal kunden aftale dette med Lagerhotel24, hvorefter der vil forekomme en afregning. 2.3. Særlige krav Særlige krav til oplagring skal udtrykkeliggøres i kundeaftalen. Hvis kunden ønsker særlige krav for lagring, har kunden derfor pligt til at oplyse Lagerhotel24 om dette. 2.4. Identifikation Lagerhotel24 forpligter sig til at opbevare kundens varer således at de altid kan identificeres som den pågældende kundes varer. 2.5. Lageroptælling Optælling af lager foretages af Lagerhotel24 i samarbejde med kunden. Kunden er berettiget til at overvære selve optællingen. Hvis der foretages en lageroptælling mens kunden overvære det, vil der ikke ske nogen lagerbevægelser (tilgang og afgang), mens optællingen foregår. I tilfælde af uoverensstemmelser vil lageroptællingslisten rettes og sendes til kunden for godkendelse. Lagerhotel24 kan ikke stilles til ansvar for lageroptællingens positive eller negative udfald, medmindre kunden har tilkøbt optælling af varer ved modtagelse på lagerhotellet. Lageroptælling, hvor kunden overværer optællingen, afregnes særskilt. Kunden kan altid få tilsendt en optællingsliste efter nærmere aftale med Lagerhotel24 til en merpris.   2.6. Ekstra arbejde Ekstra arbejde, som f.eks. manuel indtastning og oprettelse af forsendelser, opmærkning af varer, ompakning osv., takseres med 75 kr. pr. påbegyndt kvarter.   3. Varemodtagelse 3.1. Ekspedition af adviserede eller små ordrer Ordrer som er adviserede, på 5 paller eller mindre end 21 varenumre vil Lagerhotel24 lægge på lager indenfor 48 timer efter modtagelse. Når Lagerhotel24 modtager varerne, skal der ske advisering inden 48 timer fra modtagelse. Adviseringen skal indeholde følgende informationer:
  • Varenummer
  • Varebeskrivelse
  • Antal
Lagerhotel24 vil altid informere kunden, når pallen kommer på lager.
3.2. Ekspedition af varer der ikke er adviserede  Hvis kunden ikke foretager adviseringen, vil varerne lægges på lager indenfor en kort periode.
4. Plukordrer og emballage 4.1. Informationer om plukordrer og emballage Priserne for pluk og pak er som udgangspunkt eksklusiv emballage, medmindre andet er angivet. Priserne for pluk og pak inkluderer pakning af det antal varer, som er aftalt i kundeaftalen.  Denne pakning foregår i en standard emballage. Hvis særlig emballage er påkrævet, vil det afregnes særskilt. Prisen for en plukordre er inklusiv en følgeseddel. Lagerhotel24 forbeholder sig retten til at opkræve ekstra for yderligere udprint. Lagerhotel24 fakturerer kunden for særskilt emballage ved pakning af ordre, herunder pallegods og plukordre. Lagerhotel24 forbeholder sig retten til at genbruge emballage, kasser og fyld. Dette gøres fordi Lagerhotel24 har en grøn firmapolitik. Pris pr. standardkasse er som udgangspunkt inkluderet i generelle pluk og pak ordrer. Byttepaller afregnes med 10,00 kr. pr. stk. ved indland. 4.2. Levering og afsendelse Modtages en plukordre via e-mail senest kl. 14.00 på en hverdag, plukkes, pakkes og afsendes ordren som udgangspunkt fra Lagerhotel24 samme dag, dog kommer dette an på kundens valg af transportør. Plukordrer som modtages efter kl. 14.00 på en hverdag, afsendes ordren som udgangspunkt dagen efter. Lagerhotel24 forbeholder sig retten til at oplyse kunden om evt. forlængede leveringstider, hvis ordren modtages i ferier, på helligdage og peak-perioder såsom Black Friday.   5. Håndtering af indgående varer Kunden faktureres for indgående paller, som er leveret til Lagerhotel24. I prisen er inkluderet varemodtagelse, ajourføring, opsætning af lokation på lageret, kontrol og losning af varer. Øvrigt arbejde som kunden ønsker udført, faktureres særskilt.   6. Forsendelser & fragt Forsendelse af pakker og paller til indland vil ske enten via GLS, PostNord, UPS, DAO, Transport24 eller Pakke24. Hvis kunden ønsker at sende til udlandet, vil dette afregnes og faktureres særskilt. Broafgifter, færgeudgifter og andre betalingsforanstaltninger relateret til afgifter, afregnes og faktureres ligeledes særskilt. Der henvises til transportfirmaernes egne særskilte betingelser hvad angår andre gebyrer, som de forskellige transportfirmaer selv regulerer, såsom miljøtillæg, og er derfor kundens eget ansvar at eftertjekke. Lagerhotel24 er ikke ansvarlig for ændrede betingelser hos transportfirmaerne eller hvis de ikke oplyser om betingelser. Lagerhotel24 har dog pligt til at informere kunden i tilfælde af væsentlige ekstra udgifter for transport eller afgifter. Prisen for forsendelser af paller i den pågældende palletype til den pågældende destination, vil være angivet i den enkelte kundeaftale.   7. Kundens pligter 7.1. Oplysninger og emballering Det er kundens eget ansvar at varerne er forsvarligt emballeret ved ankomst til Lagerhotel24. Det er kundens eget ansvar at informere Lagerhotel24 i god tid i forbindelse med nye varer og kampagner, før varerne modtages hos Lagerhotel24. Med hensyn til ordrer der indeholder gavepakker, displays eller lignende, er det kundens eget ansvar at oplyse Lagerhotel24 i god tid med en entydig vejledning for, hvordan varerne skal pakkes samt hvilke varenumre skal indgå. 7.2. Sikkerhed Lagerhotel24 vil altid håndtere og oplagrer kundens varer sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, som bl.a. stemmer overens med arbejdsmiljøregler. Det er derfor kundens ansvar, at det muligt for varerne at blive håndteret og oplagret sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette relaterer f.eks. til indpakning ved modtagelse. Lagerhotel24 forbeholder sig retten til at afvise varer, som det ikke er muligt at håndtere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, varer hvis indpakning er stærkt tilsmudset eller varer, som er stærkt ildelugtende. 7.3. Farligt gods Håndtering og lagring af brandfarlige varer, farligt gods og kemikalier vil kun kunne forekomme efter særlig skriftlig aftale. Ved modtagelse af kemikalier, brandfarlige varer og farligt gods, er det kundens eget ansvar at emballering, dokumenter og markering overholder de til enhver tid gældende danske regler for bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods samt Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). 8. Opsigelse Som udgangspunkt kan kunden opsige aftalen med en varsel på 3 måneder til udgangen af en måned, med mindre andet er aftalt i den enkelte kundeaftale. Det vil sige opsigelsesperioden er på 3 måneder. Lagerhotel24 har altid retten til at opsige kundeaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis kunden misligholder sin aftale, ikke betaler sine faktura, foretager lovbrug og lignende. Hvis kunden ikke afhenter sine varer indenfor opsigelsesperioden, men først afhenter dem efter opsigelsesperioden er slut, vil kunden blive opkrævet for en ny periodes opbevaring og abonnement. Hvis kundeaftalen omfatter oplagring af varer, kan der tidligst opsiges efter en 3 måneders bindingsperiode. I opsigelsesperioden afregnes kunden minimum et beløb der svarer til gennemsnittet af det antal varer kunden har opbevaret på lager i de forudgående 6 måneder. Opsigelse skal ske på skrift. Modtagelse af opsigelsen skal bekræftes på skrift af den anden part, før den træder igennem. Hvis kunden vælger at opsige aftalen før aftaleperiodens udløb, og Lagerhotel24 har investeret i kundespecifik udstyr eller emballage til kundens ordre som er nødvendige for at kunne behandle ordren, kan Lagerhotel24 opkræve erstatning fra kunden for udstyret/emballagen. 9. Ansvarsbegrænsning, reklamation, erstatning, forældelse & forsikring 9.1. Ansvarsbegrænsning Lagerhotel24 er ikke ansvarlig for, om der er overensstemmelse mellem kundens egen ordre og det faktiske antal varer på en modtaget palle/som pakke. Lagerhotel24 er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes tredjemands forhold og underleverandører. Lagerhotel24 er ikke ansvarlig for antallet af varer i ubrudt emballage, som både gælder for stykgods, kolli og enkeltvarer. Lagerhotel24 er ikke ansvarlig for kundens produktbeskrivelser, produktindhold og lignende. Hvis kunden for eksempel har foreskrevet et produkt i en forseglet emballage, og det på et senere tidspunkt viser sig at være et andet produkt end det foreskrevne, vil Lagerhotel24 aldrig kunne holdes ansvarlig. Lagerhotel24 er ikke ansvarlig for åbenlyse trykfejl eller fejlberegninger i kundeaftalen eller i prislister. Lagerhotel24 kan ikke holdes ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder mistet markedsandel, tabt avance eller følgeskader. Lagerhotel24 kan ikke holdes ansvarlig for genfremsendelse af varer, der ombyttes pga. bortkomst, reklamation eller lignende. Lagerhotel24’s ansvar ophører i det øjeblik at varen bliver overleveret til en selvstændig fragtmand. Lagerhotel24 er kun ansvarlig for grove håndteringsskader og grov pligtforsømmelse i lagerhåndteringen af de pågældende varer. Lagerhotel24’s erstatningsansvar for tab, bortkomst eller beskadigelser er, uanset hvordan det opstår og for hvilken som helst forsendelse, begrænset til højst kr. 500. Værdien fastsættes i henhold til indkøbsprisen, som er mindre end kr. 500. Der gives ikke erstatning for antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af varerne. Erstatningskrav skal foregå skriftligt, dokumenteres og sendes til Lagerhotel24’s kontaktperson. Hvis Lagerhotel24 har betalt fuld erstatning i en given sag, vil ejendomsretten for de beskadigede varer overgå til Lagerhotel24. Hvis kunden nægter at udlevere varerne til Lagerhotel24, vil retten til erstatning bortfalde. 9.2. Reklamation Reklamation til Lagerhotel24 skal altid ske på skrift til kundens kontaktperson. Ved synlig beskadigelse eller forringelse af varerne, skal kunden ved modtagelse af varerne straks reklamere. Reklamation, som omhandler bortkomst af varer, forringelse eller beskadigelser, skal afgives på skrift inden 7 dage fra varernes modtagelse. Hvis reklamationen sker senere end 7 dage fra modtagelse af varerne, er den person, som reklamerer overfor Lagerhotel24, ansvarlig for at bevise, at forringelsen, skaden eller bortkomst af varen, indtrak inden modtagelse af varen. Såfremt at den, som reklamerer, ikke kan bevise ovennævnte, anses varerne for at være udleveret uden forringelse, beskadigelse eller bortkomst. Såfremt der reklameres for andet end forringelse, beskadigelser, tab af varer eller bortkomst, skal reklamationen indgives inden 14 dage efter den dag, kunden fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som muligvis vil tillægge Lagerhotel24 et ansvar. Hvis kunden ikke formår at reklamere indenfor som beskrevet, vil kunden miste sine rettigheder for reklamation. Beskadigede varer skal af kunden stilles til rådighed for Lagerhotel24 med hensyn til besigtigelse heraf. 9.3. Forsikring Det er kundens eget ansvar at forsikre de varer, der bliver håndteret eller oplagret af Lagerhotel24. Dette indebærer også forsikringer mod bl.a. brand, tyveri, vandskader, hærværk eller følgeskader. Hvis kunden ikke har tegnet en forsikring, vil Lagerhotel24 ikke være ansvarlig for kundens tab. Lagerhotel24’s forsikring dækker som udgangspunkt ikke kundens tab. Det er muligt for kunden at tilkøbe en forsikring gennem Lagerhotel24, hvor kunden skriftligt skal anmode Lagerhotel24 om at indhente tilbud. Forsikringen vil indebære kundens varer, emballage, produkter mv., som Lagerhotel24 vil indhente tilbud vedrørende fra eget forsikringsselskab. Såfremt der indgås sådan en forsikringsaftale, vil forsikringsaftalen indgå som en merpris af tilbuddet som angives i kundeaftalen. 9.4. Kundens ansvar Kunden er selv ansvarlig for ethvert tab, som sker på baggrund af svamp, insekter, skadedyr, forrådnelse eller lignende, der udspringer fra kundens varer og som konstateres heraf. Såfremt at der er berettiget mistanke om insekter, skadedyr eller forrådnelse i kundens varer, vil kunden selv skulle afholde omkostningerne til opbevaring i karantæne eller, om nødvendigt, for destruktion. Kunden er også ansvarlig for skader på andre kunders varer, som forårsages af svamp, insekter, skadedyr, forrådnelse og lignende, som udspringer fra kundens varer eller konstateres heri. Det er kundens eget ansvar at alle varer er pakket forsvarligt ind således at de kan håndteres uden fare for medarbejdere og materiel. Det er kundens eget ansvar, at der ikke overleveres farligt gods, brandfarlige produkter og kemikalier til Lagerhotel24 uden skriftlig aftale på forhånd. Det er kundens ansvar straks at underrette Lagerhotel24 om ændringer i kundens økonomiske forhold, f.eks. ved insolvens, eller ved ændringer i kundens virksomhedsoplysninger. Ekstra regninger fra fragtfirma for f.eks. forgæves forsendelse  eller andre ekstra udgifter iht. leverandørs handelsbetingelser, vil blive tilføjet regning til kunde. Der tages forbehold for ændringer i olietillæg, miljøtillæg o.a. fra fragtfirma.
10. Misligholdelse af kontrakten & ophævelse Hvis der forekommer væsentlig misligholdelse fra en af parterne, og denne misligholdelse ikke bringes til ophør indenfor 14 dage, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen. Hvis kundeaftalen ophæves på baggrund af væsentlig misligholdelse, er det den misligholdendes parts forpligtelse af betale den anden part erstatning efter dansk rets obligationsretlige regler. Hvis kunden misligholder aftalen via manglende betaling, forbeholder Lagerhotel24 sig retten til øjeblikkeligt fra dagen eller fra sidste rettidige betalingsdag, at stoppe alle opgaver for kunden, indtil der er betalt. Hvis aftalen ophører og kunden endnu ikke har afhentet sine varer indenfor opsigelsesperioden, har Lagerhotel24 retten til at kassere kundens varer.
11. Priser, afregning og regulering 11.1. Informationer Alle priser skrives i DKK og angives ex. moms.  og vil altid være angivet i kundeaftalen, medmindre andet er aftalt. Alle angivne fragtpriser tillægges et olietillæg. Olietillæg per 1. januar 2020 er på 21%. Olietillægget kan ændres med en måneds varsel. For yderligere data om olietillæg, se https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin Alle nævnte priser er for opgaver udført på følgende dage og tider: Mandag-torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00. Priser for opgaver der skal udføres udenfor ovennævnte tidsinterval, vil angives i kundeaftalen efter aftale. Alle kunder har som udgangspunkt et minimumsforbrug på 5.000 kr. om måneden hos Lagerhotel24, uanset hvor meget lagerplads, pluk og pak samt forsendelser denne benytter og foretager sig hver måned. Dette betyder, at kunden som minimum vil blive faktureret for 5.000 kr., selv hvis kunden kun har få ordre hver måned. Hvis der forekommer forgæves pluk pga. manglende varer på lager tages der 7 kr. pr. forgæves pluk. 11.2. Afregning Afregning vil ske månedsvis bagud på baggrund af tilsendt faktura for den pågældende måneds aktivitet. Lagerhotel24 tilsigter at fremsende faktura senest 8 dage efter månedens aktivitet er afsluttet. Ekstra ydelser, som ikke er angivet i kundeaftalen, vil blive faktureret direkte til kunden. Som udgangspunkt er betalingsfristen 14 dage fra fakturadatoen. Hvis der betales efter forfaldsdato påløber et ekstragebyr på 2% om måneden. 11.3. Regulering af priser Som udgangspunkt skal der tages forbehold for en prisregulering på 3% pr. år den 1. januar, for alle ordre. Lagerhotel24 kan dog fravige dette i både nedadgående og opadgående retning. Prisreguleringen sker på baggrund af personaleomkostninger, miljøafgifter, fragtpriser, lejeudgifter og lignende. Lagerhotel24   12. Persondata & ændringer Alle kundeoplysninger, herunder kundens økonomiske forhold, vil blive behandlet fortroligt. Alle kundeoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse gældende lovgivning og Lagerhotel24’s privatlivspolitik. Lagerhotel24’s privatlivspolitik er tilgængelig på hjemmesiden.
Lagerhotel24 forbeholder sig retten til at ændre i handelsbetingelserne, når det ønskes.
13. Lovvalg og værneting Alle tvister der vedrører handelsbetingelserne, skal afgøres efter gældende dansk lov, og anlægges ved Lagerhotel24’s hjemting.
Opdateret 11. februar 2020