Handelsbetingelser og generelle vilkår for Transport 24 - Transport 24 - Specialister inden for fast kørsel, logistik, lagerhotel og distributionskørsel
Nedenstående betingelser, er gældende fra 1. januar 2018.

 

1. Fremgangsmetode:

Ved benyttelse af Transport 24’s ydelser, udpeger afsender hermed Transport 24 til frit at vælge hvilken rute, transportør, fremgangsmåde og underleverandører Transport 24 måtte finde bedst. Samt at man accepterer vores generelle betingelser.

Emballage: Afsender skal udføre indpakningen i en lukket, robust emballering, som opfylder de krav, indholdet og transporten stiller. Undlader afsender dette, sker transporten på afsenders risiko.

Afsenders forpligtigelser: Afsender er ansvarlig for at alle oplysninger som er angivet på fragtbrevet, og angivelse af forsendelsens indhold i særdeleshed, er korrekte. Endvidere skal der angives fuldstændige modtager oplysninger (navn, adresse, postnummer, by, land og telefon nr). Der kan ikke leveres til en postboks.

Fakturering: Faktureringen sker på uge basis, med 14 dage netto.

2. Fakturering/rykker procedure:

2.1. Faktura udsendes.

2.2. Hvis betalingen ikke sker, udsendes 15 dage efter en betalingspåmindelse.

2.3. Efter yderligere 8 dage, udsendes Rykkerfaktura 1, pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

2.4. Efter yderligere 8 dage, udsendes Rykkerfaktura 2, pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Hertil kommer også rentetilskrivning. Renten udgør 1,2% pr. påbegyndt måned. I forbindelse med denne rykker, udsendes også en RKI varsling.

2.5. Efter yderligere 10 dage, foretages indberetning til RKI.

2.6. Kun virksomheder godkendt af Transport 24, kan modtage kredit. Privat kunder kan ikke opnå kredit, kontant betaling dankort modtages ikke.

2.7. Der bliver opkrævet olietillæg, hvilket varierer alt efter brændstofpriserne. Per 1. januar 2018 er den på 10%. Hvis den bliver ændret, vil det fremgå i handelsbetingelserne og kunder bliver informeret med en måneds varsel.

2.8. Ved udsendelse af betalingspåmindelsen lukker Transport 24 endvidere for kontoen – således at kørsel ikke kan foretages.

3. Reklamation: Reklamationer vedrørende fakturering skal fortages inden 15 dage fra fakturadato.

4. Told og dokumentation: Det er afsenders pligt at sørge for den fornødne dokumentation og toldpapirer, samt at disse er fyldestgørende for lande udenfor EU.

5. Undersøgelsesret: Afsender accepterer, at Transport 24 eller enhver offentlig myndighed, inklusive toldmyndigheder, til enhver tid har ret til at undersøge forsendelser som er overladt i Transport 24 varetægt.

6. Tab og Skade: Transport 24 er ansvarlig for tab og materiel skade, der påføres forsendelser, undtagen i tilfælde af fejl, som kan tilskrives afsender eller modtager, force majeure, iboende defekter ved den transporterede vare eller utilstrækkelig emballering, hvilke forhold frigør Transport 24 ansvar. Alle vores vogne er godsforsikret. Transport 24 ansvar begynder, når pakken overdrages til befordring. Vores ansvar ophører, når pakken udleveres til modtageren, mod kvittering, på den af afsender opgivne modtageradresse. Forsendelser leveres til modtagerens adresse, men ikke nødvendigvis til en navngiven person. På adresser, hvor der findes et centralt modtagelsessted, leveres normalt til dette. Ansvar for bortkomst eller beskadigelse indtræder ikke, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes afsender/modtagers fejl, såsom utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse eller forhold udenfor Transport 24’s kontrol, som Transport 24 ikke kunne undgå, og hvis følger ikke kunne afværges.

Erstatningens størrelse og beregning: Vores erstatningsansvar for tab eller beskadigelse er, uanset hvordan det opstår og for hvilken som helst forsendelse, begrænset til kr. 5.000,-. Erstatningen beregnes altid på grundlag af forsendelsens nettoværdi, dvs. forsendelsens kostpris uden avance og moms. Ved beskadigelsen kan Transport 24 kræve, at varerne repareres, og erstatningen beregnes da på grundlag af reparationsudgiften. Antikvitetsværdi, kontanter/valuta, vin, spiritus, tobak, merudgiften ved indkøb af ny vare, herunder valutaudsving eller andre indirekte skader erstattes ikke. Reklamationer skal ske skriftligt ved modtagelsen og senest otte dage efter afsendelsestidspunktet.

7. Hvad er Transport 24 ikke erstatningsansvarlig for?

10.1. Følgeskader: Transport24 er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, hvad enten de opstår i kontraktens løbetid eller under hvilken som helst form for civilt søgsmål, heriblandt uagtsomhed, også selv om Transport 24 er impliceret i skadeforløbet. Det kan være følgeskader eller særlige skader eller tab; andre indirekte tab; misligholdelse af andre kontrakter. Følgeskader eller tab omfatter, men er ikke begrænset til, tabte indtægter, overskud, renter, markeder og fortabelse af anvendelse.

10.2. Forsinkede forsendelser: Transport 24 gør sit yderste for at sikre, at forsendelsen leveres i henhold til vore almindelige leveringstider. Men der garanteres ikke for disse, og de er ikke en del af forretningsvilkårene. Transport 24 er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser.

10.3. Omstændigheder uden for vores kontrol: Transport 24 er ikke erstatningsansvarlig, hvis en forsendelse går tabt, beskadiges eller fejlleveres på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: Force majeure. Defekter eller karakteristika ifm. forsendelsens natur, selv om vi var bekendt med dem, da vi accepterede forsendelsen. Handlinger eller undladelser foretaget af personer uden for Transport 24. Fx: afsender af forsendelsen; modtageren; en interesseret tredjemand. Transport 24 er ikke erstatningsansvarlig for elektrisk eller magnetisk skade på, eller sletning af, elektroniske eller fotografiske billeder eller optagelser. Samt beskadigelse af glas.

8. Tillægsforsikring: Der kan tegnes tillægsforsikring på særlig værdifulde transporter. Denne tillægsforsikring giver dækning op til kr.300000,-. Tillægsforsikring tegnes ved ordreafgivelsen og er kun dækkende, når man har modtaget en bekræftelse via telefax eller e-mail. Der gælder samme begrænsninger for erstatning og ansvar.

9. Efterkrav: Transport 24 kan opkræve efterkrav, men Transport 24 hæfter IKKE for modtagers manglende betaling, ved mangelfuld opmærkning eller hvis det ikke tydeligt fremgår af bestillingen. Transport 24 kan kun opkræve, såfremt betalingen sker med check udstedt til afsender eller lige kontanter. Transport 24 hæfter ikke for manglende dækning på checks.

10. Security erklæring: Det er endvidere en forudsætning, at afsender har underskrevet en Security erklæring.